Algemene voorwaarden

ZwembadPro, te Made

1. OFFERTES

1.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders overeengekomen, 30 dagen geldig
na de datum waarop de aanbieding is verzonden.
1.2 Als de wederpartij aan ZwembadPro gegevens, tekeningen, berekeningen etc. en/of overige informatie
verstrekt, mag deze uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding daarop mogen baseren.
1.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als
richtprijs; de daadwerkelijk door ZwembadPro gewerkte uren en gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
1.4 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden als gesloten:
a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst en wel
vanaf de dag van ondertekening door beide partijen, dan wel;
b. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door
gebruiker gedaan aanbod, dan wel;
c. in het geval door de wederpartij bij de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de
aanbieding worden aangebracht, niet eerder dan nadat gebruiker schriftelijk aan de wederpartij heeft bericht met
deze voorbehouden en/of wijzigingen akkoord te gaan.

2. OPDRACHTEN

2.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. ZwembadPro is eerst gebonden door verzending van de
opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan
ZwembadPro kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven.
2.2 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet
worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden
gebracht. De opdrachtgever geeft ZwembadPro enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn
geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever ZwembadPro bij het geven van de opdracht
schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door ZwembadPro schriftelijk is
bevestigd.
2.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat ZwembadPro tijdig kan beschikken over:
a. de voor de uitvoering van de opdracht benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en
beschikkingen;
b. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouw- en afvalstoffen, materialen en
werktuigen;
c. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere
voor de uitvoering van de opdracht benodigde energie.
2.4 De ligging van kabels, buizen en leidingen dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden
aan ZwembadPro kenbaar te worden gemaakt.
2.5 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van ZwembadPro, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
2.6 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met ZwembadPro voortvloeiende verplichting
niet stipt nakomt, heeft ZwembadPro het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op
te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud
van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan ZwembadPro verschuldigd is, wordt
terstond opeisbaar.
2.7 ZwembadPro is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen
daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de
mening van ZwembadPro een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
2.8 ZwembadPro verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren,
doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever
beoogde doel.

2.9 Indien ZwembadPro voor uitvoering van de opdracht gebruik moet maken van aanwezige voorzieningen,
dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat deze voorzieningen volgens de daarvoor geldende voorschriften
binnen de voorgeschreven periode zijn goedgekeurd.
2.10 Indien tijdens de uitvoering van een door ZwembadPro aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan
ZwembadPro onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft ZwembadPro
het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten
gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend,
terwijl de opdrachtgever gehouden is de door ZwembadPro reeds verrichte, maar van onnut gebleken
werkzaamheden te vergoeden.
2.11 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is ZwembadPro bevoegd
over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
2.12 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan ZwembadPro
die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
2.13 Indien noodzakelijk dient een medewerker van de technische dienst aanwezig te zijn in het complex.

3. ANNULERING / WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

3.1 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan
ZwembadPro alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van
ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien ZwembadPro zulks wenst,
is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste
annulering voortvloeiende, schaden.
3.2 ZwembadPro behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in
de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden
in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht en/of indien meer
werzaamheden nodig zijn als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de
opdrachtgever. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze
aanvullende werkzaamheden.
3.3 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van
de opdracht en opdrachtdata moeten door de opdrachtgever uiterlijk 2 weken voor uitvoeringsdata schriftelijk aan
ZwembadPro ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever. Indien de uitvoeringsdata korter dan 2
weken voor uitvoeringsdata wordt gewijzigd, behoudt ZwembadPro zich het recht de manuren te factureren.
3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden ZwembadPro na schriftelijke acceptatie.
3.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van
de te verrichten werkzaamheden.
3.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of
opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.7 Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben
dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door ZwembadPro wordt overschreden.

4. OVERSCHRIJDING OPLEVERINGSTERMIJN

4.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde
intredende wordt vertraagd, kan door ZwembadPro een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en
in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden
gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten
deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden
gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter
benodigde tijd.
4.2 De met ZwembadPro overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en
nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie,
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk
beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of
datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen,
uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van
overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan ZwembadPro door derden en
andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de
normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken)
ontslaan ZwembadPro van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat
de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
4.4 In geval van overmacht zal ZwembadPro daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever,
zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht
schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting ZwembadPro het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te
vergoeden.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ZwembadPro aan
te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
5.2 Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten
onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of
gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een
periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente
verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde
percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
5.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering
uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van
opdrachtgever zijn de vorderingen van ZwembadPro op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met
de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van ZwembadPro daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling
c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. ZwembadPro is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen
betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een
opdracht te verlangen.
5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag.
5.6 Betaling van de opdracht geschiedt als volgt: bij akkoord van de opdracht 50% van het offertebedrag, na
oplevering 50% van het offertebedrag.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 ZwembadPro draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak
ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan
nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door ZwembadPro te verrichten werkzaamheden, of een
evenredig deel daarvan.
6.2 ZwembadPro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van
tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
6.3 In geen geval aanvaardt ZwembadPro aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of
onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de
ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
6.4 Na de datum waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, aanvaardt ZwembadPro geen enkele
aansprakelijkheid voor tekortkomingen aan het werk.
6.6 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of
rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

6.7 Adviezen worden door ZwembadPro naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud
van de door haar gegeven adviezen.
6.8 Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van ZwembadPro zijn normale
werkzaamheden doorgang doet vinden, is ZwembadPro niet aansprakelijk voor enigerlei daardoor ontstane
schade of gevolgschade.
6.9 ZwembadPro werkt volgens eigen richtlijnen en verzorgt zelf de producten en materialen. Wanneer bij het
uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van derden, producten en materialen van derden dienen te worden
gebruikt, kan ZwembadPro nimmer aansprakelijk worden gesteld.
6.10 Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan personeel van ZwembadPro
opdracht wordt gegeven of assistentie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet
uitdrukkelijk tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt ZwembadPro geen enkele aansprakelijkheid
voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.
6.11 ZwembadPro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.12 Nadat werktekeningen door of namens opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, aanvaardt ZwembadPro
geen enkele aansprakelijkheid meer voor afwijkingen van de werktekeningen ten opzichte van het oorspronkelijk
bestek; evenmin aanvaardt ZwembadPro in dat geval aansprakelijkheid voor verschillen in maatvoering ten
gevolge van afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke bestek door opdrachtgever of door hem
aangestelde derden.

8. KLACHTEN

8.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. ZwembadPro is
niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen
en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan.
8.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde
prestatie.
8.3 Opdrachtgever zal alle door ZwembadPro voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen,
o.a. door ZwembadPro in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen
naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
8.4 Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, heeft opdrachtgever de keuze tussen het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, dan wel het aanpassen van het in
rekening gebrachte honorarium. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is
geworden, dan heeft opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds
betaalde honorarium. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van ZwembadPro de
ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
8.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de
opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

9. GARANTIE

9.1 ZwembadPro aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het
geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
9.2 Garantie op het product wordt verleend conform garantie normen productleverancier.
9.3 In het kader van een verleende garantie kan de wederpartij alleen aanspraak maken op herstel van het
uitgevoerde werk.
9.4 Indien ZwembadPro ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen
onderdelen haar eigendom; de vervangen onderdelen dienen aan ZwembadPro te worden geretourneerd.
9.5 Geen garantie wordt verstrekt voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, nalatigheid, opzet,
onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door de
wederpartij of door derden, tenzij deze derden hiertoe door ZwembadPro zijn aangesteld.
9.6 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter
beoordeling van ZwembadPro.
9.7 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij
schriftelijk door ZwembadPro zijn bevestigd.

9.8 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk,
anders dan direct na levering.
9.9 De garantie vervalt indien opdrachtgever of derden zonder voorkennis en toestemming van ZwembadPro
werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door ZwembadPro verrichte
werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot
herstel zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de betrokken reparateur
verstrekte gegevens.
9.10 Garantie wordt verstreken mits aantoonbaar is dat het gebrek te wijten is aan de door ZwembadPro
uitgevoerde werkzaamheden.
9.11 ZwembadPro verleent 5 jaar garantie, mits een jaarlijkse inspectie en onderhoud wordt uitgevoerd door
ZwembadPro.

10. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

10.1 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de
van ZwembadPro afkomstige of door ZwembadPro gebruikte offertes, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc.
worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend
onvervreemdbaar eigendom van ZwembadPro, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de
ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening
van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de
uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan ZwembadPro voorbehouden.
10.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van ZwembadPro te herhalen, ook niet
wanneer het slechts een deel van het ontwerp van ZwembadPro betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van ZwembadPro. ZwembadPro kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het
betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
10.3 ZwembadPro heeft het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen
te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch zij behoeft toestemming van opdrachtgever
voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van een bouwproject tonen na
ingebruikname.

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van ZwembadPro is uitsluitend het Nederlands Recht van
toepassing.
1.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse
bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.